Dziekani wybrani


18 kwietnia 2012 roku

Wydziałowe komisje wyborcze dokonały wyboru dziekanów na czteroletnią kadencję 2012–2016.

Dziekanem Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt został prof. Andrzej Zachwieja z Instytutu Hodowli Zwierząt, a dziekanem Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji prof. Bernard Kontny z Instytutu Geodezji i Geoinformatyki, obecny prodziekan. Na dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej wybrano dotychczasowego prodziekana prof. Krzysztofa Kubiaka z Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni Psów i Kotów, zaś dziekanem Wydziału Nauk o Żywności została obecna prorektor ds. studenckich i nauczania prof. Józefa Chrzanowska z Katedry Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością. Dziekanem największego na uczelni Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego został prof. Adam Szewczuk z Katedry Ogrodnictwa, aktualnie sprawujący funkcję prodziekana.

* * *

Dziekan kieruje działalnością wydziału i jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów. Podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących wydziału. Do jego kompetencji należy: reprezentowanie wydziału, zwoływanie posiedzeń rad wydziału, przedstawianie jej spraw wymagających rozpatrzenia i zapewnienie realizacji jej uchwał. Dziekan opracowuje strategię rozwoju wydziału, zgodnie ze strategią rozwoju uczelni, wyznacza zakresy działania prodziekanów, powołuje komisje dziekańskie i dysponuje środkami finansowymi wydziału, zgodnie z zasadami ustalonymi przez radę wydziału. Sprawuje także nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych wydziału, dba o przestrzeganie prawa oraz o porządek i bezpieczeństwo na ich terenie. W sprawach związanych z dydaktyką, ustala szczegółowy plan zajęć prowadzonych na wydziale, dokonuje rozdziału zajęć dydaktycznych i podejmuje decyzje dotyczące współdziałania w sprawach dydaktycznych z innymi wydziałami oraz międzywydziałowymi jednostkami organizacyjnymi, a także wyraża zgodę na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez osoby niezatrudnione na uczelni. Do kompetencji dziekana należy także dbanie o zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych, kulturalnych i sportowych studentów i doktorantów wydziału oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy oraz warunków do prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowej.