Prof. Eugeniusz Kołota w Prezydium Rady Naukowej


30 marca 2011 roku


Marek Sawicki – minister rolnictwa i rozwoju wsi, korzystając z przysługujących mu uprawnień, powołał na czteroletnią kadencję w skład Rady Naukowej Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach prof. Eugeniusza Kołotę z Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Rada Naukowa wybrała profesora na członka prezydium. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady odbyło się 24 marca. Wyłoniono na nim prezydium wraz z jej przewodniczącym prof. Kazimierzem Tomalą, specjalistą z zakresu sadownictwa SGGW w Warszawie.

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach został utworzony 1 stycznia 2011 roku. Powstał z połączenia Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka oraz Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka. Jego kierownikiem, do czasu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora, został specjalista z zakresu przechowywania i traktowania posprzętnego warzyw prof. Franciszek Adamicki.


     *     *    *


Prof. Eugeniusz Kołota urodził się 8 marca 1941 roku w Koskowie, na terenie woj. mazowieckiego. Po ukończeniu Technikum Ogrodniczego w Pruszczu Gdańskim, w latach 1960–1965 studiował na Wydziale Rolniczym ówczesnej WSR w Szczecinie. W roku 1966 podjął pracę w Katedrze Ogrodnictwa tejże Uczelni. W 1984 roku uzyskał przeniesienie służbowe do pracy w Akademii Rolniczej we Wrocławiu, gdzie objął funkcję kierownika Zakładu, a następnie Katedry Ogrodnictwa, którą sprawuje do chwili obecnej.

Stopień naukowy doktora nauk rolniczych nadała mu Rada Wydziału Ogrodniczego SGGW w Warszawie w 1971 r., a stopień doktora habilitowanego ta sama Rada Wydziału w 1977 roku. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1989 r., a stanowisko profesora zwyczajnego w 1995 roku.

Odbył długoterminowy staż naukowy w North Dakota State University w USA oraz staże krótkoterminowe i misje naukowe jako visiting professor w Szwecji, Norwegii, na Węgrzech, w Czechach, Francji, Hiszpanii, Finlandii, Belgii, Włoszech, Grecji, Portugalii i Chorwacji.

Przedstawiciel Wydziału Rolniczego w Senacie w latach 1990 – 2005. Prodziekan Wydziału Rolniczego AR w Szczecinie (1981–1984), prorektor AR we Wrocławiu (1993–1996). Jest twórcą kierunku studiów ogrodnictwo, z uprawnieniami do kształcenia na poziomie inżynierskim i magisterskim oraz nadawania stopnia naukowego doktora. Nadzoruje prace 2 stacji badawczo–dydaktycznych zajmujących się problematyką ogrodniczą.

Przedstawiciel nauk ogrodniczych w Komisji Ekspertów MNiSW, członek Komitetu Nauk Ogrodniczych PAN, członek International Society for Horticultural Science, oraz Working Groups of ISHS: Timing Field Production of Vegetables i Vegetable Nutrition and Fertilization, Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, Komisji Rejestracji Odmian Roślin Warzywnych COBORU, wiceprzewodniczący Komitetu Redakcyjnego Folia Horticulturae, członek Komitetów Redakcyjnych czasopism : Vegetable Crops Research Bulletin i Roczników UP w Poznaniu,wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Warzywnictwa, członek i przewodniczący Sekcji Ogrodniczej KBN (1995–1999), oraz sekcji Nauki o Roślinach Uprawnych i Glebie MNiSzW od 2004 r., ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej, członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych.

Promotor 8 prac doktorskich, opiekun naukowy 92 prac magisterskich. Wykonał 108 recenzji związanych z awansem naukowym pracowników, w tym 31 recenzji dorobku naukowego na tytuł i stanowisko profesora, (jedną dla Uniwersytetu w Brnie), 26 recenzji prac habilitacyjnych i 39 prac doktorskich, 2 oceny dorobku na tytuł doktora honoris causa, 10 opinii do CK w sprawie nadania tytułu naukowego profesora. Opracował 315 recenzji wydawniczych w tym 12 rozpraw habilitacyjnych, 17 książek i skryptów, 161 projektów badawczych KBN i MNiSzW, 52 recenzje dorobku naukowego w związku z wnioskiem o przyznanie stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych pracowników naukowych, 22 opinie dotyczące wniosków o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 47 opinii wniosków o przyznanie dotacji na wydanie podręczników akademickich.

Autor ponad 650 publikacji, w tym 19 podręczników i skryptów akademickich z zakresu warzywnictwa polowego i szklarniowego m.in.: Odmianoznawstwo warzywne, Polowa uprawa warzyw, Podstawy ogrodnictwa, Warzywnictwo wyd. I i II, Ogólna uprawa warzyw, Systematyka, biologia i cechy odmianowe roślin warzywnych, 275 oryginalnych prac twórczych, 189 artykułów i komunikatów naukowych, 168 prac popularnonaukowych. Wyniki swych prac prezentował na 33 konferencjach międzynarodowych, m.in. w Moskwie, Minneapolis-St.Paul, Hamburgu, Aas, Budapeszcie, Nitrze, Leuven, Wadenswill, Florencji, Wellesbourne--Warwick, Bari, Poczdamie, Skierniewicach, Lednicach, Toronto, Wiedniu, Perugii. Wygłosił wykłady w Technological Educational Institute w Heraklionie, (Grecja) Strossmayer University of Osijek (Chorwacja), Escola Superia Agraria w Ponte de Lima ( Portugalia) i w Centre de Recherches Agronomiques de Gembloux (Belgia).Był organizatorem 6 konferencji naukowych i naukowo-technicznych. Uczestniczył w realizacji 8 grantów KBN oraz MNiSzW, z czego w 6 jako kierownik oraz w jednym projekcie międzynarodowym.

Jest specjalistą w zakresie biologii, wymagań siedliskowych, technologii produkcji i nawożenia warzyw, z uwzględnieniem wartości biologicznej plonu. Opracował i wdrożył do praktyki technologię produkcji pora na zbiór w różnych porach roku, kapusty brukselskiej na potrzeby przetwórstwa, zasady nawożenia mineralnego warzyw nawadnianych oraz wykorzystania żywych ściółek jako proekologicznej metody polowej uprawy warzyw. Współpracuje z wieloma ośrodkami zagranicznymi, w tym z Wydziałem Ogrodniczym Uniwersytetu w Brnie i Budapeszcie, Uniwersytetem Rolniczym w Aas, Uniwersytetem w Heraklionie.

Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne otrzymał wiele nagród i wyróżnień, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznakę – Gryf Szczeciński, Medal Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Medal za Zasługi dla Wydziału Rolniczego AR we Wrocławiu, Medal Zasłużony dla Akademii Rolniczej w Szczecinie, Medal za Zasługi dla Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa AR w Szczecinie, Medal 30-lecia Wydziału Ogrodniczego AR w Lublinie, Srebrną odznakę NOT, trzykrotnie nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, 32 nagrody Rektora AR w Szczecinie i UP we Wrocławiu.